El Web de l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Oficina virtual
Tramitació de permisos d'obres: llicència o comunicat

Sol·licitud per a l'obtenció del permís d'obres corresponent, en funció del lloc i de la classe de treballs que s'hagin de realitzar: llicència d'obra major o llicència d'obra menor (comunicats diferits i comunicats immediats).

Atenció

Estem millorant els nostres sistemes informàtics per tal d’oferir un millor servei a la ciutat. Per aquest motiu aquest tràmit restarà aturat del 25 al 28 d’octubre de 2014 i estarà de nou en funcionament el 29 d’octubre de 2014.

Des de les 15.00h del 16 d'octubre fins al 27 d’octubre de 2014, no es podrà pagar a través dels webs de l’Institut Municipal d’Hisenda ni de l’Ajuntament de Barcelona, haureu imprimir el pdf del document i pagar a les entitats bancàries col·laboradores, bé a través de la banca electrònica o de les seves oficines.

Tramitar OAC

Què podeu fer?
 • Podeu tramitar un permís d'obres.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Cal adreçar-se a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC). Abans d'anar-hi caldrà que concerteu una cita trucant al telèfon 010(*) o al 807 117 700(**) si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es recomanable demanar cita en l'OAC del districte on es faran les obres.

 • En tots els casos caldrà que proporcioneu el número identificador de la consulta i la documentació necessària, segons el permís d'obres que es vulgui obtenir.

 • Si el permís és per una obra menor (comunicat immediat o comunicat diferit) haureu de aportar necessàriament el número d'informe d'idoneïtat, obtingut prèviament a través del col·legi professional que correspongui o tramitat amb l'Ajuntament de Barcelona.

 • Us lliuraran el full de pagament de la taxa i de l'impost de construccions instal·lacions i obres i el document de sol·licitud del permís. Efectueu el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full de pagament, sense que calgui retornar a l'OAC amb el justificant del pagament efectuat. L'Ajuntament de Barcelona us notificarà per correu l'admissió de l'obra menor sol·licitada.

 • Si el permís es per una obra major amb superfície superior als 2500m2 o en immobles catalogats "A" o "B", haureu de aportar necessàriament el número d'informe d'idoneïtat obtingut prèviament través del col·legi professional que correspongui o tramitat amb l'Ajuntament de Barcelona.

 • Si el permís es per una obra major amb superfície inferior als 2500m2 o en immobles catalogats "C" o "D", haureu de aportar la documentació que us detallarà el tràmit "Consulta prèvia dels permisos d'obra".

 • En ambdós casos de llicència d'obra major us lliuraran únicament el comprovant de registre de la sol·licitud efectuada.

 • Posteriorment, un cop revisada la documentació, l'Ajuntament us farà arribar per correu el full de pagament de la taxa i de l'impost de construccions instal·lacions i obres.

 • Efectueu el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full de pagament, sense que calgui retornar a l'OAC amb el justificant del pagament efectuat.

L'Ajuntament de Barcelona us notificarà per correu l'admissió de l'obra major sol·licitada.

I després...

Per a tramitacions d'obres majors, un cop revisada la documentació, l'ajuntament us notificarà per correu postal el full de pagament de la taxa i de l'impost de construccions instal·lacions i obres.

Haureu d'efectuar el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full de pagament, sense que calgui retornar a l'oficina d'atenció ciutadana amb el justificant del pagament efectuat.

L'Ajuntament de Barcelona us notificarà per correu postal l'admissió de l'obra major sol·licitada.

Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o un representant autoritzat.

Documentació

Si el tràmit es fa presencialment:

La documentació que cal aportar varia en funció del tipus d'obra, i s'especifica en moment de realitzar el tràmit "Consulta prèvia de permisos d'obra".

El mateix tràmit us proporcionarà el número identificador de la consulta que necesitareu per tramitar el permís.

On es pot fer?
Dates

Terminis de sol·licitud dels permisos:

En tots els casos, cal demanar el permís abans d'iniciar les obres.

En el cas d'obres que es facin en locals on es vol iniciar una nova activitat:

 • a) Si l'activitat requereix llicència prèvia: Caldrà que la tingui concedida amb un projecte aprovat que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment d'aforament
 • b) Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Caldrà que el seu titular presenti, en acabar les obres, l'oportú Comunicat d'activitats.

El titular no podrà reclamar a l'ajuntament si fetes les obres resulta no autoritzable o admissible l'activitat.

Terminis de la llicència d'obres majors:

La resolució de concessió de la llicència determina els terminis d'inici i d'execució de les obres, que seran establerts a proposta de la persona interessada, segons la naturalesa i la importància de l'obra per executar. El termini per a l'inici de les obres no serà superior a un any i el d'acabament no excedirà de tres, llevat casos excepcionals degudament justificats.

Quan la llicència no assenyali els terminis i en el cas de llicències atorgades per silenci, s'aplicaran els terminis esmentats d'un i tres anys.

Terminis dels permisos d'obres menors:

 • En el cas de comunicat immediat o diferit: les obres han d'acabar durant els 6 mesos posteriors a la data d'inici que consti en la sol·licitud del permís.
 • En el cas de l'assabentat: les obres han d'acabar durant els 3 mesos posteriors a la data de comunicació a l'Ajuntament, que és la data de l'inici de les obres.
 • En el cas d'una autorització per a actuacions d'urgència: les obres han de començar i acabar immediatament després d'obtenir el permís.
 • En tots els casos el permís pot fixar uns altres terminis.

Preu

  Any 2014:

  En el moment de demanar el permís caldrà pagar:

  En el cas de la llicència d'obres majors:

  • Taxa de sol·licitud de llicència: 6,24 euros/m2 d'obra.

  Si es tracta d'obres de rehabilitació o reforma, aquest mòdul es multiplicarà pel coeficient 0,7.

  En el cas de nova planta i amplicació el coeficient és 1.

  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 3,35% del cost de l'obra.

  En els casos de comunicat d'obres menors:

  • Obres amb projecte tècnic: 320,00 euros.
  • Obres amb documentació tècnica: 227,28 euros
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 3,35% del cost de l'obra.

  En els casos de l'assabentat d'obres i l'autorització per a actuacions d'urgència:

  • Gratuït.
Organisme responsable

La Carpeta de les Empreses i Entitats

Identificación

Accés amb
certificat digital

Entrar en la meva carpeta

Altres maneres de fer aquest tràmit

Tràmits relacionats

Consultes


Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona